Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Evraklar


Meskenler için elektrik aboneliği için aşağıdaki evrakları abonelik işlemlerinde bulundurmanız gerekiyor. Bedaş, Enerjisa, Başkent Elektrik ve Aydem Elektrik firmalarına ait elektrik aboneliği için gereklievraklar listesi aşağıda yer almaktadır. 

BEDAŞ - Boğaziçi Elektrik Dağıtım Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Evraklar 

Mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracı;

a) Tapu kaydı ve Belediye ve Yapı Denetim Kuruluşu onaylı elektrik projesi,

b) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma izni,

c) Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27, 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma izni,

d) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belge,

e) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için, mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesi,

f) İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeler.

ENERJİSA - AYEDAŞ - AESAŞ Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Evraklar 

Mesken

- Formül proje numarası
- İskân raporu (yapı kullanım izin belgesi)
- Gerçek kişiler veya Tüzel kişilere ait “Perakende Satış Sözleşmesi Başvuru Dilekçesi”
- Mülkiyetini belirleyen belgelerden herhangi birisi(kira sözleşmesi/ikametgâh, tapu kaydı, lojman tahsis belgesi vb.)
- Geçerli kimlik belgesi (Tüzel Kişilerde yetkilinin)
- Müşteriliği şahsen yapamayacak olanların vekâlet verdiği kişilerin yanında getirmesi
gereken vekaletname
- Zorunlu deprem sigortası gerektiren yerler için zorunlu deprem sigortası poliçesi ya da poliçe numarası ile birlikte poliçe sahibinin T.C. Kimlik numarası
Zorunlu Deprem sigortası ile ilgili detaylı bilgiye www.dask.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
- Abonelik yapılacak kişinin Kiracı ya da Mülk Sahibi olduğu bilgisi ve kiracıların;
- Mülk Sahibinin Özel kişi olması durumunda, Mülk Sahibinin TC Kimlik No, Ad ve Soyad bilgilerini
- Mülk Sahibinin Tüzel kişi olması durumunda Vergi No ve Ad/ Unvan bilgilerini
beyan etmesi gerekmektedir.

AYDEM Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Evraklar 

Başvuru Dilekçesi
T.C. Kimlik numarası ve kimlik bilgileri
Tapu (Fotokopisi)
Mülkiyet durumu (malsahibi olduğu / kiracı olduğu) yazılı olarak beyan edilecektir.
Kiracı ise mal sahibi bilgisi de kiracı tarafından yazılı olarak beyan edilecektir.
Elektrik Projesi
Demant Belgesi(İş başlama ve iş bitimi belgesi)
Muayene Uygunluk Belgesi
Topraklama Raporu
Yapı Kullanma İzin Belgesi(belediyeden aslı gibidir onaylı)
Sayaç ve Sayaç Faturası
Sayaç Uygunluk Belgesi
DASK belgesi

Başkent Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Evraklar 

Formül proje numarası
İskân raporu (yapı kullanım izin belgesi)
Gerçek kişiler veya Tüzel kişilere ait “Perakende Satış Sözleşmesi Başvuru Dilekçesi”
Mülkiyetini belirleyen belgelerden herhangi birisi(kira sözleşmesi/ikametgâh, tapu kaydı, lojman tahsis belgesi vb.)
Geçerli kimlik belgesi (Tüzel Kişilerde yetkilinin)
Müşteriliği şahsen yapamayacak olanların vekâlet verdiği kişilerin yanında getirmesi
gereken vekaletname
Zorunlu deprem sigortası gerektiren yerler için zorunlu deprem sigortası poliçesi ya da poliçe numarası ile birlikte poliçe sahibinin T.C. Kimlik numarası
Zorunlu Deprem sigortası ile ilgili detaylı bilgiye www.dask.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Abonelik yapılacak kişinin Kiracı ya da Mülk Sahibi olduğu bilgisi ve kiracıların;
Mülk Sahibinin Özel kişi olması durumunda, Mülk Sahibinin TC Kimlik No, Ad ve Soyad bilgilerini
Mülk Sahibinin Tüzel kişi olması durumunda Vergi No ve Ad/ Unvan bilgilerini
beyan etmesi gerekmektedir.

UEDAŞ Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Evraklar 

Tapu kaydı ve onaylı elektrik projesi,
İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,
Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,
İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,
Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,
İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgelerdir.