Elektrik Faturası Ayrıntıları ve Açıklamaları


Elektrik Faturası Detayları

 

Elektrik faturanızda bulunan kalemler ve bunların açıklamaları:

Fatura Numarası

Adınıza tahakkuk eden faturanın numarasıdır.

İşletme Kodu

İl, İlçe, Belde ve Köy gibi faturanın ait olduğu bölgeyi tanımlayan koddur.

Abonman(Müşteri) No

Her elektrik abonesine verilen ve aboneliğiniz ile ilgili işlemlerinizi(Fatura sorgulama, ödeme v.b.) yapabileceğiniz koddur.

Abone(Tarife) Grubu

Hangi tarife grubunda bulunduğunuzu gösteren bölümdür. Faturalarınız bulunduğunuz tarife grubundaki fiyatlar üzerinde faturalandırılır. Elektrik Tarifelerini buradan inceleyebilirsiniz.

Tesisat Numarası

Kullandığınız tesisat için verilen abone numarasıdır.

Fatura Dönemi

Faturanızın ait olduğu yılı ve ayı gösteren bölümdür.(Ör:01/2015 Ocak ayı 2015)

Marka/Tip

Kullandığınız sayacın markası ve tipinin yer aldığı bölümdür.

İlk Endeks ve Son Endeks

Sayacınızın ilk ve son okuma tarihleri arasında kullanılan tüketim miktarı üzerinden elektrik faturanız hesaplanır. Endeks farkı(Tüketim) kaleminde ilk ve son okuma tarihleri arasındaki farkı görebilirsiniz.

T.Kaybı(Trafo Kaybı)

Ölçüsü alçak gerilim tarafından yapılan trafolu elektrik abonelerinden tüketim üzerinden % 3,5 oranında alınan bedeli ifade eden fatura kalemidir.

Birim Fiyat

Faturalarınız tutarının hesaplandığı tarife birim fiyatını gösterir ve tarife grubunuzdaki kwh karşılığı tüketimin TL değeridir.

Tüketim Tutarı(Tüketim Bedeli)

Tüketim miktarı(kw) ve Birim fiyat(TL) kalemlerinin çarpılması ile elde edilen değerdir.

Gündüz/Puant/Gece

Elektrik kullanımında gündüz 06:00-17:00, Puant 17:00-22:00, Gece 22:00-06:00 saatlari arasındaki kullanımların gösterildiği bölümdür. Elektrik tarifesi dikkate alındığında djital elektronik sayaç kullanan müşteriler üç zaman diliminde tüketimlerini ucuz tarife olan 22:00-06:00 saatlerine kaydırabilirlerse puant saat tarifesindeki fiyata göre üçte bir fiyatına elektrik kullanma imkanları verdır.

Dağıtım Bedeli

Açma-kapama, arıza, bakım, yenilme çalışması vb. verilen hizmetlere karşılık toplam kwh tüketiminin dağıtım bedeli birim fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan bedeldir.

Dağıtım Bedeli Nedir?

Dağıtım bedeli dağıtım sistem kullanım fiyatını kapsamakta olup dağıtım hizmeti sunabilmek için dağıtım sistemine ilişkin yatırım harcamaları, işletme ve bakım giderleri dikkate alınarak hesaplanan ve tüm dağıtım sistemi kullanıcılarından tahsil edilen bir bedeldir. Dağıtım bedeli enerjiye, perakende satış hizmetine, sayaç okumaya, iletime ilişkin maliyetleri içermemektedir.

Perakende Satış Hizmet Bedeli(PER.SAT.HİZ.BED.)

Elektrik dağıtım şirketinin sayaç okuması, fatura dağıtımı, sözleşme yapımı vb.hizmetlerine karşılık toplam kwh tüketiminin perakende satış hizmet bedeli birim fiyatı ile çarpılması ile hesaplanan değerdir.

Enerji Fonu

Enerji sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüd, proje denetim faaliyetleri ile kurulacak tesislere finansman yönünden destek sağlamak amacıyla alınan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iletilen bedeldir. Halihazırda enerji fonunun oranı %1'dir.

TRT Payı

Elektrik Tüketim Tutarı üzerinden % 2 oranında alınan ve TRT'ye iletilen tutardır. Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedeller TRT'ye iletilir

Elektrik Tüketim Vergisi(Belediye Tüketim Vergisi)

Bulunduğunuz bölgedeki belediye için Aktif Enerji Bedeli Tüketim Tutarı üzerinden hesaplanan tarife grubuna göre alınan vergi bedelidir.

Kesme-Bağlama Bedeli

Elektrik borcundan dolayı kesme-açma ve devir işlemleri için alınan bedeldir.

KDV

Enerji bedeli, belediye vergisi ve diğer muhtelif para ilavelerinden oluşan bedeller üzerinden hesaplana KDV tutarıdır.

Kayıp/Kaçak Bedeli(K/K Bedeli)

Toplam kwh tüketiminin Kayıp Kaçak bedeli birim fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan bedeldir. "Kayıp Kaçak Bedeli", dağıtım bölgesine girmesi öngörülen elektrik miktarı ile hedeflenen kayıp kaçak oranı sonucunda bulunan enerji miktarı esas alınarak hesaplanmaktadır. Kayıp-kaçağın maliyetini dağıtım seviyesinden elektrik şebekesine bağlı olan sanayi tesisleri de dahil tüm elektrik tüketicilerine yansıtılmaktadır.

Mahsup

Önceki dönemlerden alacaklarınızın varsa bu bölümde yer alır.

Sözleşme Gücü

Abonenin çekeceği kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya verilmesi konusunda belli hükümler konulmuş bulunan güç miktarıdır.

Güç Aşımı/Birim Fiyatı/Tutarı

Abonenin sözleşme gücünün üzerinde çektiği güç miktarı ile birim fiyatının çarpılması ile Güç aşım tutarı hesaplanır.

Sayaç Değişim Bedeli

6446 sayılı Kanunda yer alan mezkur hükümler gereği, söz konusu sayaç değişiklikleri sonucunda oluşan maliyet Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilgili elektrik dağıtım şirketi tarafından karşılanacaktır. Kanun yürürlüğe girmeden evvel yapılan sayaç değişikliklerinin maliyetini karşılama yükümlülüğü ise tüketicilere aittir.Kategori: Elektrik Fatura Ayrıntıları 

Yorumlar

Yorum yok

Yorum Ekle

İsim:


Yorum:

Güvenlik Kodu: